Opis: logo

 

Przeliczanie współrzędnych

 

Przeglądarka eLMapa obsługuje dwa układy współrzędnych. Podstawowym układem jest tzw. „Układ 1992”, który jest stosowany w Standardzie Leśnej Mapy Numerycznej. Wszystkie warstwy tzn. w strukturze od wykonawcy, pochodne czy do aktualizacji są zapisane w tym układzie. Drugim układem jest układ „WGS84”, powszechnie stosowany w odbiornikach GPS i nawigacji satelitarnej.

Układ współrzędnych 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992) - układ współrzędnych płaskich oparty o odwzorowanie Gaussa-Krugera na elipsoidę WGS-84 w jednej dziesięciostopniowej strefie. Początkiem układu jest punkt przecięcia południka 19°E z obrazem równika. Południk środkowy odwzorowuje się na linię prostą w skali m0 = 0.9993 (na południku środkowym zniekształcenie wynosi -70 cm/km i rośnie do +90 cm/km na skrajnych wschodnich obszarach Polski. Układ stanowi podstawę do sporządzania map w skalach 1:10000 i mniejszych, ze względu na duże zniekształcenia do opracowań w większych skalach stosuje się Układ współrzędnych 2000. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 8 sierpnia 2000r. (Dz. U. z 2000r. Nr 70, poz. 821) jest to układ oficjalnie obowiązujący w Polsce.

WGS-84 (ang. World Geodetic System) jest zbiorem parametrów (z roku 1984) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. Układ ten definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi, wykorzystywaną do tworzenia map.

Półoś

duża a

Półoś

mała b

Odwrotność spłaszczenia

(1/f)

6.378.137,0 m

? 6.356.752,314 245 m

298.257 223 563

Elipsoida WGS-84 stała się podstawowym układem odniesienia w systemach nawigacji satelitarnej. Przy używaniu map opartych na innym układzie należy wprowadzać poprawki. Chociaż większość odbiorników nawigacji satelitarnej ma zaprogramowaną możliwość wyświetlania pozycji w innych układach, obecnie trwa proces upowszechniania map opartych o WGS-84.

Przeglądarka eLMapa pozwala na przeliczanie współrzędnych w locie tzn. może wyświetlać mapę będącą w układzie 1992 jakby była w układzie WGS84 i odwrotnie. Jest to bardzo pomocne przy oglądaniu Tracków lub Waypointów utworzonych przez GPS-a lub już gotowych warstw utworzonych w innym oprogramowaniu wykorzystującym nawigacje satelitarną. Szczegółowy opis jak wyświetlać te dane znajduje się w Zarządzaniu Mapą

 

Współrzędne mapy są dostępne cały czas na pasku głównym aplikacji.

 

 

Jeżeli mapa nie ma określonego układu współrzędnych lub jeśli jest to układ 1992, to współrzędne są wyświetlane w metrach. Jeśli mapa jest wyświetlana w układzie WGS84 to współrzędne są wyświetlane w stopniach i minutach (minuty są prezentowane w wartościach dziesiętnych).

 

 

Gdy poruszamy się w oknie mapy, to na pasku głównym współrzędne są podawane na bieżąco.

Zmiana wyświetlanych współrzędnych metrycznych na geograficzne, polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy na współrzędnych i wybranie odpowiedniej pozycji.

 

 

Współrzędne geograficzne będą wyświetlane na pasku.

 

 

UWAGA!!!

eLMapa w prosty sposób pozwala na konwersję danych pomiędzy dwoma najczęściej wykorzystywanymi układami współrzędnych (’92 w którym funkcjonuje Leśna Mapa Numeryczna oraz WGS84 w którym zapisywane są dane z odbiorników GPS).

Poniżej podany jest przykład w jaki sposób można dane zapisane w układzie ’92 wyświetlić przekonwertowane do układu WGS84.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest zdefiniowanie układu współrzędnych dla wszystkich warstw, jakie są wczytane do eLMapy. W najczęstszym przypadku będzie to układ ’92 dla warstw pochodnych LMN. Następnie należy zdefiniować układ współrzędnych w jakim ma być wyświetlona cała mapa (np. WGS84). Poniżej opisane są wymagane kolejne kroki (przy założeniu, iż mamy wczytane tylko dane z LMN).

1.            Kliknij prawym klawiszem myszki na którykolwiek zestaw danych na pasku zarządzania mapą  (rysunek powyżej).

2.            Wybierz z menu Ustaw ukł. współrzędnych/1992/Wszystkim warstwom

3.            Kolejnym krokiem jest określenie w jakim układzie chcemy wyświetlić naszą mapę. Aby to zrobić przechodzimy w głównym  pasku narzędzi do polecenia ‘Ustawienia’.

 

 

I wybieramy układ współrzędnych okna mapy  - WGS84.

 

 

W  wyniku otrzymamy dane zapisane  układzie ’92 wyświetlone po konwersji w układzie WGS84.

 

 

Wykorzystując w/w narzędzia można wyświetlić bez konieczności skomplikowanego przeliczania, na jednej mapie dane pozyskane za pomocą odbiornika GPS i zapisane w układzie WGS84 oraz warstwy LMN zapisane w układzie. Wystarczy wczytanym danym pochodzącym z GPS zdefiniować w programie układ WGS84, pozostałym danym układ 92, a dla okna mapy zdefiniować wymagany już przez nas układ 92 lub WGS84.

 

 

 ©BULiG 2011